สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา จัดงานวันครบรอบ 38 ปี “วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” “ภายใต้เครือข่าย จป.พะเยา เข้มแข็ง ร่วมใจสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา จัดงานวันครบรอบ 38 ปี “วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” “ภายใต้เครือข่าย จป.พะเยา เข้มแข็ง ร่วมใจสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

      นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครบรอบ 38 ปี “วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” “ภายใต้เครือข่าย จป.พะเยา เข้มแข็ง ร่วมใจสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา และร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย การมอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน การบรรยายการดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติการอพยพหนีไฟ และการเอาตัวรอดกรณีฉุกเฉิน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนบ้านภูเงิน คณะครู บุคลากร นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านภูเงิน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
      ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ในการขับเคลื่อน Safety Thailand โดยเน้นการส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน เพื่อปลุกจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) และนโยบายขยายการบูรณาการ ภาคีเครือข่ายความปลอดภัย ให้ครบทุกภาคส่วน รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา และปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar