สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน “คืนความสุขให้ผู้ประสบภัย คืนความปลอดภัยให้ท้องถนน”

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน “คืนความสุขให้ผู้ประสบภัย คืนความปลอดภัยให้ท้องถนน”

         สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน “คืนความสุขให้ผู้ประสบภัย คืนความปลอดภัยให้ท้องถนน” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้
     นางวนิภา เชื้อเมืองพาน ขนส่งจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก เป็นกองทุนที่มีรายได้มาจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่นิยมของประชาชน เงินที่ได้รับจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั้งหมด จะนำไปใช้ในกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อดูแลและส่งเสริมสวัสดิภาพผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย รวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน 
        กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้ให้ความสำคัญผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จนได้รับความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อการดำรงชีวิต มีความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน จึงได้จัดสรรเงินจากกองทุนฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ดำรงชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในครั้งนี้มีผู้ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่ยื่นคำขอรับจัดสรรเมื่อปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับรถนั่งไฟฟ้า จำนวน 5 ราย รถนั่งธรรมดา จำนวน 2 ราย และเตียงนอน จำนวน 3 ราย  รวมเงินที่จัดสรรทั้งสิ้น 567,500 บาท และในปีงบประมาณ 2567 กรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศรับคำขอฯ ระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 2 มกราคม 2567 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จะได้นำเสนอคณะทำงานกลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดพะเยา และจัดส่งคำขอให้โรงพยาบาลพะเยา เพื่อตรวจประเมินร่างกายและความเหมาะสมของอุปกรณ์ และขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ฯ มอบให้ผู้ขอต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar