จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม “เอามื้อเอาแฮง ลงแขกเกี่ยวข้าว”

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม “เอามื้อเอาแฮง ลงแขกเกี่ยวข้าว”

      นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เอามื้อเอาแฮง ลงแขกเกี่ยวข้าว” ณ นาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านเจดีย์งาม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองพะเยา และเกษตรกรตำบลท่าวังทอง เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ต่าง ๆ จึงได้รณรงค์ให้เกษตรกรทำการเกษตรที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตจากสถานการณ์ เอลนีโญ และได้รณรงค์ให้เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา ทำนาหรือเพาะปลูกให้ตรงกับห้วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะสม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ร่วมกับอำเภอเมืองพะเยา จึงได้จัดกิจกรรม “เอามื้อเอาแฮง ลงแขกเกี่ยวข้าว” ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวนาปีในจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวนา ยึดถือเป็นแนวทางต่อไป อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของเกษตรกรในการเอามื้อ เอาแรง ช่วยกันเกี่ยวข้าวด้วยมือ เพื่อฟื้นฟูวิถีชาวนาที่เคยปฏิบัติมาแต่อดีตให้คงอยู่ต่อไป 
 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar