จังหวัดพะเยา ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

จังหวัดพะเยา ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

         นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ วัดพระเจ้านั่งดิน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติด และเป็นการระดมทุนศรัทธาเพื่อต่อยอดเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน” ซึ่งการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด โดยได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินขวัญถุงพระราชทาน หรือที่เรียกว่า “ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” กองทุนละ 8,000 บาท โดยมีพระประสงค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และมีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่เป็นกลไกแกนนำพลังแผ่นดิน ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนองพระราชปณิธานของของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
       ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาได้การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน มาตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 280 หมู่บ้าน/ชุมชน และในปี 2567 มีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่จะดำเนินการในปี 2567 จำนวน 11 หมู่บ้าน โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกระดับ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปรากฏผลเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้พื้นที่ได้อย่างแท้จริงและเกิดความยั่งยืน จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางเครือข่ายกองทุนของแผ่นดินจังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการสร้างการรับรู้ ป้องปราม และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้หมู่บ้าน ชุมชน เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สำหรับจำนวนยอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา ในวันนี้ จำนวน 149,020 บาท 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar