สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดโครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนเตรียมความพร้อมการใช้รถจักรยานยนต์ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดโครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนเตรียมความพร้อมการใช้รถจักรยานยนต์ อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

        นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนเตรียมความพร้อมการใช้รถจักรยานยนต์ อย่างถูกต้องและปลอดภัย จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 8 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี ซึ่งยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน (อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด) ที่สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้ และเป็นช่วงวัยที่กำลังเริ่มอยากรู้ อยากลอง มีความคึกคะนอง โดยพบว่ามีเยาวชนเป็นจำนวนมากที่ผู้ปกครองอนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์มาใช้บนท้องถนนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ และเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
        สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น จำนวน 9 รุ่นๆ ละ 110 คน โดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตจังหวัดพะเยา เพื่อวางรากฐานและปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน และเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพในอนาคต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้ ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย อาทิเช่น กฎจราจร เทคนิคและวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเหตุการณ์ฉุกเฉินในการขับขี่ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย ความมีน้ำใจ และวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนและเป็นแนวทางนำไปสู่การป้องกันและลดปัญหา อุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เยาวชนเหล่านี้จะมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar