สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดโครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนเตรียมความพร้อมการใช้รถจักรยานยนต์ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดโครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนเตรียมความพร้อมการใช้รถจักรยานยนต์ อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

     นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนเตรียมความพร้อมการใช้รถจักรยานยนต์ อย่างถูกต้องและปลอดภัย จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 9 รุ่น รุ่นละ 110 คน เพื่อปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมก่อนที่เยาวชนจะมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้ 
     นอกจากนี้ เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความรู้เรื่องกฎจราจร รู้วิธีป้องกันอุบัติเหตุ มีมรรยาทในการขับรถ มีความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้รถจักรยานยนต์ในเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ของจังหวัดพะเยา จากจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งเป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar