สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น เปิดจุดรับ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ รวบรวมขยะนำไปรีไซเคิลหมุนวนกลับมาใช้ใหม่

            นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายขับเคลื่อนการจัดการพลาสติกในปี พ.ศ.2563 ได้แก่ 1.) การดำเนินกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” อย่างต่อเนื่อง โดยมอบให้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินกิจกรรม Every Say No to plastic bags เพื่อรณรงค์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 2.) มีนโยบายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามนโยบาย เรื่อง แนวทางการจัดการพลาสติกภายในหน่วยงาน 3.) มอบให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) ประกอบกับ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การลดขยะพลาสติกและโฟม เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น ได้ประสานมายัง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ในการขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” ในการเป็นจุดรับ (Drop Point) เก็บรวบรวมพลาสติก ฟิล์มยืด และกล่องเครื่องดื่ม ยูเอชที ที่สะอาดและแห้ง สำหรับส่งเข้าระบบรีไซเคิลหมุนวนกลับมาใช้ใหม่ และประชาสัมพันธ์ไปยังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม

            สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น จึงได้แจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ ในการขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” โดยสามารถนำส่งพลาสติก ฟิล์มยืด และกล่องเครื่องดื่ม UHT  ที่สะอาดและแห้ง ได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่อจะได้รวบรวมจัดเก็บเป็นสถิติและนำส่งไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ต่อไป หน่วยงานหรือประชาชนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสิ่งแวดล้อม โทร. 043 232 971 ต่อ 802

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar