จังหวัดพะเยา ออกมาตรการเร่งด่วนตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า

จังหวัดพะเยา ออกมาตรการเร่งด่วนตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า

     ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย จากข้อมูลของสำนักงาน สถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2564 พบว่าในปัจจุบันมีคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 78,742 คน คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่พบว่าร้อยละ 30 ของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 15-24 ปี เพื่อให้เกิดการควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังและยกระดับขึ้นเป็น การดำเนินงานระดับชาติ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ กรมควบคุมโรค จึงได้มีข้อสั่งการจาก ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 และแนวทางการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมีสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ 1.ประกาศนโยบาย/แสดงเจตนารมณ์ ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า 2.เร่งการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความตระหนักรู้เท่าทันอันตรายที่เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า
รวมถึงส่งเสริมให้รู้เท่าทันภัยกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ
และมีการโฆษณาถึงรายการส่วนผสมที่จูงใจให้เกิดการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 3.สนับสนุนความรู้แก่ภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ การต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าแก่แด็กและเยาวชน และ 4.ฝ้าระวังเบาะแส ช่องทาง รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก โดยการมอบหมายให้ผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายดำเนินการบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการจำหน่ายบริเวณรอบสถานศึกษา
     ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการในจังหวัดพะเยา หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด

 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar