จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

    ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเป็นการสสร้างแรงกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
     นายถวิล จันธิยศ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) กรมป่าไม้ กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้ วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียนสองข้างทางสาธารณะ หรือที่เห็นสมควร สำหรับพันธุ์ไม้ที่ปลูกในครั้งนี้เป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ ไม้สัก ยางนา ตะเคียนทอง มะขามเปรี้ยว หว้า พะยูง มะค่าโมง ไผ่รวก หางนกยูงฝรั่ง ทองอุไร รวมจำนวน 2,100 ต้น เนื้อที่ประมาณ 21 ไร่

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar