สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา จัดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา จัดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 

    ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 โดยมี คณะทำงานการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยา กรณี อุทกภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
     นายธีรเดช ขัติยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จังหวัดพะเยาเคยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง “อุทกภัย” คือ ภัยพิบัติหนึ่งที่จังหวัดพะเยามีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นสูง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น จะมีผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการได้ โดยการฝึกฯ ในครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยปฏิบัติหลักและหน่วยร่วมปฏิบัติการ รวมทั้งการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจะทำให้หน่วยงานต่างๆ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันในสภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งสามารถวางแผนในการปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน 
     นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในขีดความสามารถของทางราชการในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชน มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น และสามารถสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบอย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้อย่างดี โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีหน้าที่โดยตรงในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา “สาธารณภัย” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยไม่ต้องรอให้จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย จะได้เข้าใจบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน และสามารถนำประสบการณ์ในการฝึกฯ ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มของจังหวัดพะเยาได้เป็นอย่างดี ซึ่งทุกฝ่ายจะได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับ สถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar