จังหวัดพะเยา ประชุมติดตามกรณีคัดค้านการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอภูกามยาว

จังหวัดพะเยา ประชุมติดตามกรณีคัดค้านการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอภูกามยาว 

         นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมกรณีคัดค้านการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอภูกามยาว ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1.ให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วแจ้งผู้ประกอบการยื่นขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2556 ต่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาก่อน จึงจะสามารถนำไปประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 2.ให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วแจ้งผู้ประกอบการรับทราบถึงข้อร้องเรียน ข้อกังวลของประชาชนทั้งในพื้นที่อำเภอภูกามยาวและอำเภอดอกคำใต้ โดยให้ผู้ประกอบการทำประชาคมผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้ครบถ้วน และในการทำประชาคมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังด้วย และ 3.ให้อำเภอภูกามยาว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว จัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหากรณีมีข้อร้องเรียนหรือได้รับผลกระทบจากฟาร์มสุกรที่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ให้บูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar