จังหวัดพะเยา มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

จังหวัดพะเยา มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 

       ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา กิจกรรมการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้แนวคิด “รวมศรัทธา สืบสานพัฒนา ประชาร่มเย็น” ประจำปี 2566 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยจังหวัดพะเยา มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 9 อำเภอ หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจาก เทศบาลเมืองพะเยา จำนวน 1 หมู่บ้าน หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจาก เทศบาลเมืองดอกคำใต้จำนวน 1 หมู่บ้าน และหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจาก กอ.รมน.จังหวัดพะเยา จำนวน 1 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 หมู่บ้าน 
        ทั้งนี้ กองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดในประเทศไทย จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรในหมู่บ้านและในชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นตั้งแต่ปี 2547 จนมาถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 26,507 แห่งทั่วประเทศ และในทุก ๆ ปี จะมีการจัดพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านชุมชน เพื่อเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังศรัทธาของทุกคนกับเงินทุนพระราชทานประเดิมเริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาท ให้ได้นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านในชุมชนของตนเอง อันจะก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของทุกคนอย่างยั่งยืนสืบไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar