สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา จัดโครงการ “ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับที่ดินบริเวณกว๊านพะเยา” ครั้งที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินราชพัสดุบริเวณกว๊านพะเยา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา จัดโครงการ “ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับที่ดินบริเวณกว๊านพะเยา” ครั้งที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินราชพัสดุบริเวณกว๊านพะเยา 

      นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา เป็นประธานเปิด โครงการ “ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับที่ดินบริเวณกว๊านพะเยา” ครั้งที่ 3 ณ อาคารสโมสรสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง ซึ่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา จัดขั้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินราชพัสดุบริเวณกว๊านพะเยา ลดปัญหาการร้องเรียน โต้แย้งสิทธิการถือครองที่ดินในอนาคต และให้ราษฎรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะที่ดินบริเวณรอบกว๊านพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านสาง และตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา รวมจำนวน 100 คน
      ธนารักษ์พื้นที่พะเยา กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวนั้น เพื่อซักซ้อมเข้าใจเกี่ยวกับสถานะที่ดินบริเวณรอบกว๊านพะเยา และเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) ผ่านการบรรยายให้ความรู้จากหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลังจากนี้คาดว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะที่ดินบริเวณกว๊านพะเยา รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการของภาคส่วนราชการที่ถือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินบริเวณรอบกว๊านพะเยา
      สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานะที่ดินบริเวณกว๊านพะเยา , การดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 , การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคล ที่สาธารณะที่ดินของรัฐ , มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 , และการดำเนินการตามโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” ของกรมธนารักษ์ 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar