อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พร้อมผลักดันโครงการ “แม่ใจสร้างสุขทุกวัด ประชา รัฐ ยั่งยืน” ด้วยพลัง “บวร”

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พร้อมผลักดันโครงการ “แม่ใจสร้างสุขทุกวัด ประชา รัฐ ยั่งยืน” ด้วยพลัง “บวร”

        นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เปิดเผยว่า ตามที่อำเภอแม่ใจได้ขับเคลื่อนโครงการ “แม่ใจสร้างสุขทุกวัด ประชา รัฐ ยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยแนวทาง 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย) โดยได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ศรัทธาวัด ประชาชนจิตอาสา และทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอแม่ใจ โดยที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับวัดในพื้นที่ ครบทั้ง 7 แห่ง และในทุกตำบลของแม่ใจได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning ร่วมพัฒนาและทำความสะอาดวัด ด้วยพลัง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ อย่างต่อเนื่อง โดยอำเภอแม่ใจ มีเป้าหมายขยายผลการดำเนินโครงการ “แม่ใจสร้างสุขทุกวัด ประชา รัฐ ยั่งยืน” ตามแนวทาง 5 ส ให้ครบทั้ง 31 วัด ของอำเภอแม่ใจ 
        นายอำเภอแม่ใจ กล่าวด้วยว่า จากผลการหารือร่วมกันของคณะสงฆ์อำเภอแม่ใจ และฝ่ายฆราวาสอำเภอแม่ใจ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.66 ที่ผ่านมา ทุกฝ่าย ทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย ได้ให้คำมั่นสัญญาต่อกัน ที่จะผลักดันโครงการ “แม่ใจสร้างสุขทุกวัด ประชา รัฐ ยั่งยืน” ด้วยพลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะจัดให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการ “แม่ใจสร้างสุขทุกวัด ประชา รัฐ ยั่งยืน” และลงนามร่วมกัน ระหว่างเจ้าคณะทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ในเวทีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ในการประชุมวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ วัดศรีดอนตัน อำเภอแม่ใจ เพื่อประกาศการรับรู้ ความร่วมมือ ร่วมกัน ของทุกภาคีเครือข่าย จากนั้นจะร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินโครงการโดยละเอียด ทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาว กำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการทำงาน และสรุปผลรายงานความก้าวหน้าของโครงการ สำหรับด้านงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการฯ กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย สามารถลงมือทำได้ทันที เช่น การทำความสะอาดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัด ส่วนกรณีหากต้องใช้งบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสนับสนุนการดำเนินงานตามระเบียบฯ ต่อไป
 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar