จังหวัดพะเยา แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2566

จังหวัดพะเยา แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2566 

        นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดพะเยา ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวถึงประเด็นจังหวัดพะเยาได้รับประกาศนียบัตรและโล่รางวัลจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จาก Platform Traffy Fondue ดีเด่น , ประเด็น ผลการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ TRAFFY FONDUE ประเด็น ผลการสมัครเข้าร่วมโครงการวิ่งแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ประเด็นที่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเด็น การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 สาขารางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประเภทที่ 3 การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประเด็น รางวัลศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center : (GECC) ประเด็น ผลการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปาะบาง ประเด็น การมอบ "ชุดลูกเสือ-เนตรนารี" สนับสนุนแก่นักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและ เนตรนารี ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมถึงไปถึงประเด็นที่แถลงโดยส่านราชการในประเด็น การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประเด็น การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ประเด็น การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
     พร้อมกันนี้ ยังมีประเด็นการแถลงข่าวจากหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี" (World Rabies Day 2023 โดย ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา , การดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดพะเยา โดย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา , ข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยา ลิ้นจี่จีไอพะเยา ข้าวกำล้านนา โดย พาณิชย์จังหวัดพะเยา , และประเด็นเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar