สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา มอบรางวัล Phayao Labour Award 2023 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา มอบรางวัล Phayao Labour Award 2023 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 

        ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบ รางวัล Phayao Labour Award 2023 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา และเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการ และสถานศึกษาอื่นๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมถึงส่งเสริมให้เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยามีความเข้มแข็ง มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม  
        นางรัชนี เวชสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ สถานศึกษา พัฒนาให้มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน การส่งเสริมให้มีการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รวมถึงส่งเสริมให้เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยามีความเข้มแข็ง ซึ่งมีสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา และเครือข่ายแรงงานนอกระบบในจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 7 ประเภทกิจกรรม รวม 57 รางวัล ประกอบด้วย 1.กิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น 2.กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” 3.กิจกรรมคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4.กิจกรรมส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5.กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 6.กิจกรรมโครงการโรงงานสีขาว และ 7.กิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบกิจการที่ได้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar