ตัวแทนสหพันธ์องค์กรชาวนาโลก พร้อมคณะจังหวัดพะเยา เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รับทราบนโยบาย การจัดการด้านการเกษตรของจังหวัดพะเยา และหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพะเยา

ตัวแทนสหพันธ์องค์กรชาวนาโลก พร้อมคณะจังหวัดพะเยา เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รับทราบนโยบาย การจัดการด้านการเกษตรของจังหวัดพะเยา และหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพะเยา

      ตัวแทนสหพันธ์องค์กรชาวนาโลก หรือ International Federation of Rural Adult Catholic Movement (FIMARC) พร้อมด้วย นายประพันธ์ เทียนวิหาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา และคณะ รวมจำนวนกว่า 20 คน เดินทางเข้าพบ นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ในโอกาสที่คณะตัวแทน สหพันธ์องค์กรชาวนาโลก ได้มาประชุมระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม จังหวัดเชียงใหม่ และมีการลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
     สำหรับการเดินทางเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการด้านการเกษตรของจังหวัดพะเยา และหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพะเยา ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพื่อทราบความเคลื่อนไหวขององค์กรชาวนาโลก ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีนายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา ร่วมให้ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรในจังหวัดพะเยา จากนั้นได้ทำบันทึกความเข้าใจระหว่างตัวแทนของสหพันธ์องค์กรชาวนาโลกและสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา เพื่อเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ สร้างประโยชน์ร่วมกันแก่เกษตรกรและองค์กรทั้ง 2 องค์กร

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar