จังหวัดพะเยา kick off กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ในนักเรียนหญิงโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

จังหวัดพะเยา kick off กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ในนักเรียนหญิงโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

        ที่ห้องประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV จังหวัดพะเยา ตามนโยบายเร่งรัดการให้วัคซีน HPV 1 ล้านโดส 100 วัน ในกลุ่มผู้หญิงอายุ 11-20 ปี กระทรวงสาธารณสุข และการสร้างความรอบรู้กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น เพื่อสร้างความแข็งแรง เข้มแข็งทางใจและฉลาดรอบด้าน โดยมีนายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนหญิงโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  
       แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทย ปี 2565 โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ปีละ 1.4 แสนคน หรือประมาณ 400 คนต่อวัน แสดงให้เห็นว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทย เพราะมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยโรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก อีกทั้งจากข้อมูลสถิติมะเร็งขององค์การอนามัยโลก พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ ปีละ 9,000 ราย และอัตราการเสียชีวิตเกือบ 5,000 รายต่อปี เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทยสูงเป็นลำดับที่ 5 ของโรคมะเร็ง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็ง มีทั้งหมด 15 สายพันธุ์ จากทั้งหมด 100 สายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 อย่างไร ก็ตามเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีเป็นวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ฉีดในกลุ่มเป้าหมายเด็กหญิงอายุ 11 ปี หรือเทียบเท่าชั้น ป.5 จำนวน 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มอย่างน้อย 6 เดือน
      ด้าน นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากสถานการณ์มะเร็งปากมดลูกที่พบมากขึ้นนี้ กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก ในปีงบประมาณ 2567 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดนโยบายเร่งรัดการให้วัคซีน HPV 1 ล้านโดส 100 วัน ในกลุ่มผู้หญิงอายุ 11-20 ปี  เพื่อเร่งรัดการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเอชพีวีและเร่งรัดเก็บตกในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน โดยกำหนดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นมา สำหรับข้อมูลรายงานการฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV จังหวัดพะเยา ตามนโยบาย 1 ล้านโดส 100 วัน ในกลุ่มผู้หญิงอายุ 11-20 ปี ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 61.67 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
      สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV นิทรรศการความรู้การป้องกันมะเร็งปากมดลูก  การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิต วัยเรียน และกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ “หยุดการบูลลี่ ในโรงเรียน”

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar