จังหวัดพะเยา กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดพะเยา กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดน้ำริน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำ มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย เสียสละ ความเป็นจิตอาสา ยึดมั่นและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีนายอำเภอจุน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
       ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธานด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อให้ทวยราษฎร์มีความผาสุก ร่มเย็น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีทรงค้นคิดวิธีคลี่คลายบรรเทาปัญหาของราษฎรผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพระกรุณาพระราชทาน "ศาสตร์พระราชา " เพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดดั่งเห็นได้จากโครงการมากกว่า 4,000 โครงการอันเกิดจากพระปรีชาสามารถของพระองค์ล้วนได้รับยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณ ทั้งภายในประเทศ และจากนานาประเทศว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า อำนวยประโยชน์อย่างยิ่ง แก่ปวงพสกนิกรชาวไทย ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศนำไปเป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar