วิทยาลัยพยาบาลพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยพยาบาลพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566

          นายรัฐพล นราดิ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดยในปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยพยาบาลพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ที่มาจากหลากหลายพื้นที่ ทั้งนักศึกษาที่อยู่ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักศึกษาที่มาจากเขตชายแดน จำนวนทั้งสิ้น 243 ราย ซึ่งในวันนี้ เป็นการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 78 ราย ประกอบด้วย ทุนพระเมตตาสมเด็จย่า จำนวน 4 ราย ทุนกรมการแพทย์ จำนวน 36 คน ทุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 ราย ทุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จำนวน 6 ราย ทุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 14 ราย ทุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ราย ทุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4 ราย ทุนอิสระ จำนวน 8 ราย 
         พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลผลการเรียนดีเด่น เกียรติบัตรรางวัลดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา เกียรติบัตรรางวัลอาจารย์ดีเด่น เกียรติบัตรรางวัลบุคลากรดีเด่น เกียรติบัตรรางวัลอาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่น และเกียรติบัตรรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 และให้โอวาทพร้อมข้อคิดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar