รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าพัฒนากว๊านพะเยาและหนองเล็งทราย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร และรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าพัฒนากว๊านพะเยาและหนองเล็งทราย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร และรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

       ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามแผนการพัฒนากว๊านพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน มีแผนในการขุดลอกตะกอนดินรอบกว๊าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร อีกทั้งยังมีแนวทางในการพัฒนาถนนรอบกว๊านพะเยา และการจัดภูมิทัศน์บนพื้นที่ดินถม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว นอกจากจะเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรแล้ว ยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยา ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งจากการมีอาชีพทางด้านการทำประมงแล้ว ยังสามารถพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว อาหาร วัฒนธรรม เพื่อรองต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา
      พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำหนองเล็งทราย และแหล่งน้ำอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งหนองเล็งทรายเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่ต้นลำน้ำอิงก่อนไหลลงสู่กว๊านพะเยา มีพื้นที่รับน้ำฝนประมาณ 200 ตร.กม. ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย ปีละ 67.50 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินจากการตกจมของตะกอน รวมถึงมีความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค - บริโภค ปีละ 720,000 ลบ.ม. และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ประมาณ 10,000 ไร่ รวมถึงอุทกภัยในช่วงน้ำหลาก โดยกรมชลประทานจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ เช่น การปรับปรุงและฟื้นฟูร่องน้ำเดิมให้มีขนาดกว้างขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ การฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเล็งทราย งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และระบบระบายน้ำและทำนบดิน เป็นต้น ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณการเก็บกักได้จาก 9 ล้าน ลบ.ม.เป็น 23.733 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นถึง 14.733 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 10,000 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีแนวทางในการพัฒนาเป็นแหล่งสันทนาการ และแหล่งท่องเที่ยวหนองเล็งทรายหรือสวนสาธารณะอีกด้วย 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar