คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตามปัญหา มลพิษทางกลิ่น จากการก่อสร้างฟาร์มหมูในพื้นที่ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตามปัญหา มลพิษทางกลิ่น จากการก่อสร้างฟาร์มหมูในพื้นที่ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

       นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยรองประธาน , คณะกรรมาธิการ และคณะโฆษกฯ ลงพื้นที่อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามปัญหามลพิษทางกลิ่นจากการก่อสร้างฟาร์มหมูในพื้นที่ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว เพื่อรับทราบปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่
      โดยคณะได้ลงพื้นที่ฟาร์มหมู ซึ่งผู้ประกอบการกำลังดำเนินการก่อสร้าง เพื่อรับทราบปัญหา ก่อนที่จะเดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ในการร่วมหารือกับ นายภูธนะ ชมพูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมถึงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางกลิ่น ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนปัญหาการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการฟาร์มสุกร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ พร้อมแสดงเอกสารประกอบการหารือ ในประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางกลิ่น ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย ปัญหาส่วนร่วมของชุมชน และปัญหาการอนุญาตก่อสร้างอาคารที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา  พร้อมด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา และสื่อมวลชนในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมทำข่าวในครั้งนี้
      ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านได้แสดงความห่วงใย ร่วมถึงขอเรียกร้องต่อคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับความชัดเจนต่อการทำประชาพิจารณารับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนการก่อสร้าง ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งน้ำในพื้นที่ รวมถึงระยะห่างของฟาร์มสุกรจากแหล่งชุมชน–วัด จำนวนที่ขออนุญาตเลี้ยงสุกรว่าตรงกับจำนวนที่ขออนุญาตกับทางการหรือไม่ ซึ่งถ้าหากไม่ตรง หรือมากกว่าที่ขอไป ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบบำบัดต่างๆ ที่วางไว้ได้ อีกทั้งยังเป็นการขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายด้วย  
      นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมการธิการฯ กล่าวภายหลังจากการหาเรือร่วมกับฝ่ายต่างๆ ในพื้นที่ ว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้ข้อมูลจากหลายฝ่าย โดยข้อมูลที่ได้หลายอย่างยังไม่ตรงกัน ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตไว้หลายอย่าง โดยเฉพาะประเด็นการขออนุญาตเลี้ยงหมู 3,000 ตัว แต่พื้นที่กลับมากกว่า ดังนั้นในประเด็นที่ไม่ตรงกัน ทั้งฝั่งผู้ประกอบการ ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทางคณะกรรมาธิการได้เสนอแนะให้ทางจังหวัดพะเยา แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันทุกฝ่าย ในการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยในส่วนของคณะกรรมาธิการฯ เอง ก็จะนำข้อมูลทั้งหมด ไปนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ เพื่อขอมติเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar