พิธีรับมอบแถบหมวกพยาบาล และเข็มเครื่องหมายสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา ปีการศึกษา 2566

พิธีรับมอบแถบหมวกพยาบาล และเข็มเครื่องหมายสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา ปีการศึกษา 2566

      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีรับมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มเครื่องหมายสถาบัน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 104 คน โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธานให้โอวาท แสดงความชื่นชมยินดีกับนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยาโดยมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ปกครอง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า การรับมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มเครื่องหมายสถาบัน แสดงให้เห็นว่านิสิต มีคุณสมบัติครบถ้วน และพร้อมเป็นพยาบาลวิชาชีพโดยสมบูรณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับประสิทธิ์ประสาทจากมหาวิทยาลัยพะเยา ไปใช้ช่วยเหลือดูแลชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณาและความเสียสละอย่างเต็มภาคภูมิต่อไป 
     สำหรับพิธีสำเร็จการศึกษานิสิตพยาบาล ประกอบไปด้วย พิธีมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละหมวดวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 ประธานในพิธีกล่าวปัจฉิมโอวาท จากนั้นตัวแทนนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 กล่าวแสดงความยินดี ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษากล่าวแสดงความรู้สึก และพิธีอำลาสถาบัน 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar