จังหวัดพะเยา ประกาศเจตนารมณ์การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านพะเยายั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดพะเยา ประกาศเจตนารมณ์การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านพะเยายั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

       นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านพะเยายั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีพระเดชพระคุณ พระครูพิศาลสรกิจ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธี 
       จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่นายอำเภอ 9 อำเภอ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ขยายผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง อีกทั้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อน “หมู่บ้านพะเยายั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”
       ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2567 เป็นปีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล อันเป็นโอกาสสำคัญ ที่ส่วนราชการทุกภาคส่วน และพสกนิกรชาวไทยจะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมพลังความรู้รักสามัคคี หลอมรวมดวงใจแห่งความจงรักภักดี น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป” จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านของพื้นที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนที่จะร่วมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน จึงจัดทำโครงการหมู่บ้านพะเยายั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อดำเนินการเผยแพร่และขับเคลื่อน “หมู่บ้านพะเยายั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและเผยแพร่ผลสำเร็จงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดพะเยา อีกทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย 7 ภาคี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพะเยาให้สามารถอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืนสืบไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar