สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดโครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติดจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดโครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติดจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

       นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติดจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นการดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาพฤตินิสัย แก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของสังคม จนสามารถกลับคืนสู่สังคม และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 หลักสูตร 5 วัน ประกอบด้วยการบรรยาย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการในพระราชดำริฯ ณ วลีกาญจน์ รีสอร์ท ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 
      นางสาวระยอง เวียงลอ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ และการพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดในกระบวนการคุมประพฤติ ได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด ได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดี และกลับมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ตามแนวคิดการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง จึงได้น้อมนำโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มาปรับประยุกต์ใช้เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาส และเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ โดยนำกรอบแนวคิดจากโครงการนำร่อง “ศูนย์การเรียนรู้ดอยฮาง” หรือ “ดอยฮาง Model” มุ่งสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับสังคม 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar